• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดงานวันพิการสากล ประจำปี 2561

                        วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 โดย นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ การลดสภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม ตลอดจนเรื่องภัยพิบัติ อีกทั้งมุ่งส่งเสริมให้คนพิการมีบทบาทและมีส่วนร่วมโดยปราศจากอุปสรรค สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนและสร้างโอกาสสำหรับคนพิการในกรจัดการกับอุปสรรคและข้อจำกัดผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

                        ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการผ่านการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นภาครัฐในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคมการรับรู้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแข่งขันกีฬาของคนพิการ การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาคม ชมรม กลุ่มคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงของคนพิการ และการรับสมัครงานคนพิการเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้พิการมีงานทำเพื่ออนาคตต่อไป

                        โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดงาน มอบรถสามล้อโยก ถุงยังชีพให้แก่คนพิการ การแข่งขันกีฬาของคนพิการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาคม ชมรม กลุ่มคนพิการ การแสดงของคนพิการ การรับสมัครงานคนพิการ การมอบของขวัญของรางวัล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติ รวม 800 คน