• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม กอ.รมน.จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

                วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนวัดท้องไทร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี เปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา) โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมหรือความเห็นร่วม สร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐ อีกทั้งทำความเข้าใจชี้แจงกับประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน และได้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของประชาชน นอกจากนี้เพื่อให้มีการศึกษาการดำเนินชีวิตโดยการนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นใช้ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

                พันเอก สุพจน์ สามทองกล่ำ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมและกาลเวลา ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยปราศจากการพึ่งพาอาศัย ขาดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีแนวโน้มที่จะส่งผลก่อให้เกิดความขัดแย้ง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จึงมีนโยบายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปราศจากความครอบงำ แสดงออกถึงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายปลุกจิตสำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และแนวทางการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดท้องไทร โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก