• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐมเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                วันที่ 15  มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม โดยนายศุภชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากชุมชนยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย และในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายตำบล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นโดยกำหนดเป็น 2 ระยะ คือ 1. ดำเนินการฝึกอบรม 2. ติดตามให้คำแนะนำในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน หมู่บ้าน และการร่วมกิจกรรมการประชุมของคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้าน เพื่อผลักดันเตรียมความพร้อมป้องกันบรรจุแผนพัฒนาชุมชน หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น

                สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มาร่วมกันเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม และอำเภอบางเลน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัย อีกทั้งเรียนรู้การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตจากการเกิดภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดภัย โดยประชาชนในชุมชนทุกคน จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ในการจัดการสาธารณภัยของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหากสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนใกล้เคียงก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะอยู่ใกล้พื้นที่เกิดภัย ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในความปลอดภัย