• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

                วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อีกทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วน นำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลอดจนงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชู และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้

                จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 โดยมีเป้าหมายให้อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย อีกทั้งปริมาณขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานลดลง ร้อยละ 5 จำนวนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง ร้อยละ 10 จำนวนการใช้แก้วน้ำพลาสติกครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง ร้อยละ 10 และจำนวนการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ 100 พร้อมทั้งมอบปิ่นโตใส่อาหารแก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่กลุ่มที่ 1 เทศบาลนครนครปฐม กลุ่มที่ 2 เทศบาลตำบลสามง่าม และกลุ่มที่ 3 เทศบาลตำบลห้วยพลู จำนวนทั้งสิ้น 32 แห่ง หลังจากนั้นได้มีการเสวนา ในประเด็นเรื่องแนวทางการดำเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผู้แทนบริษัทคิดคิด จำกัด (ECOLIFE APP) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน