• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

                วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair 2019 (TISF2019) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน เฝ้าฯ รับเสด็จ

                สำหรับการจัดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวไทยและต่างประเทศ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนผู้บริหารและครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและองค์ความรู้ด้านการศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้และการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปพร้อมๆกัน โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศ และโรงเรียนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวม 28 โรงเรียน จาก 17 ประเทศ ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย อีก 36 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 64 โรงเรียน มาร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ และทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีคุณภาพและน่าสนใจมาร่วมนำเสนอโครงงานในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 84 โครงงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมการบรรยายพิเศษจาก นายชัชวัสส์ วุฒิศิริศาสตร์ นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 13 อดีตนักวิจัยของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยบรรยายในหัวข้อ ชีวิตนักวิจัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง