• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เปิดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 21 หมู่บ้าน

                วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 ที่อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนิทรรศการประเมินความเป็นไปได้ กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 21 หมู่บ้าน ภายใต้ชื่องาน “เที่ยวถิ่นนครปฐม ถอดรหัส นวัตวิถี นครปฐม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้สนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการขับเคลื่อนชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้า OTOP ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และโครงการครั้งที่ 2 คือการพัฒนากิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี” ทั้ง 21 หมู่บ้านที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการต่อยอดเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนากิจกรรมที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งที่ผ่านมา นำมาพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวนำร่อง และนำผลมาประเมินปรับปรุงในการเป็นโปรแกรมทัวร์ที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะนำเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจชุมชน และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นต่อไป