• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ม.ล.ปนัดดา พบเยาวชนบ้านปรานีรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

                วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ' แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  อ.สามพราน จ.นครปฐม

                 โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า "เรื่องที่สำคัญที่สุด และอยากให้ลูกหลานเยาวชน แม้รวมถึงทุกๆ ท่านผู้เป็นบุคลากรของรัฐได้ยึดมั่น คือ พระราชปรัชญาความพอเพียง ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ ความไม่สุดโต่ง ได้แก่ การรู้จักตนเอง การรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมอันถือเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม ทุกท่านต้องช่วยกันยึดมั่นพระบรมราโชวาท ความรู้-รัก-สามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหัวใจในการนำพาชีวิตตนและคนรอบข้างไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัย และประสบพบกับความสุขความสำเร็จ ไม่ทุจริตคดโกงใคร การเอารัดเอาเปรียบ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การมีข้างเราก็จะเกิดข้างเขา มีแต่จะนำพาความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคม นอกจากนี้ ลูกๆต้องหมั่นขวนขวายเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ โดยในวัยเท่านี้เรียนอะไรก็เรียนได้สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต"