• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

                วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม  โรงพยาบาลนครปฐม อสม. นักเรียน นักศึกษา ทหาร และจิตอาสา 500 คน รณรงค์สร้างกระแสเพื่อเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ภายใต้ชื่อ “ปฐมนคร อาสาปราบยุงลายเครือข่ายจังหวัดนครปฐม” โดยนายแพทย์ชัช จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรคเลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในทุกๆปี จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า จังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2,212 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 244.42 ต่อประชากรแสนราย มีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยร้อยละ 0.09 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 10-14 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมพบผู้ป่วยจำนวน 520 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 186.53 ประชากรแสนราย เป็นลำดับที่ 5 ของจังหวัด ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังพบค่าดัชนีลูกน้ำสูงเกินเกณฑ์ และที่สำคัญในช่วงปลายปีเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด

                โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม  โรงพยาบาลนครปฐม อสม. นักเรียน นักศึกษา ทหาร และจิตอาสา 500 คน เดินรณรงค์สร้างกระแสเพื่อเร่งรัดควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้โดยเร็ว ที่บริเวณตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ รวมทั้งแจกสติกเกอร์ให้คำแนะนำสำหรับคลินิกหรือร้านขายยา ให้สังเกตผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก หากสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422