• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

                วันที่ 18 ตุลาคม 2561    ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย และเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการเด็ก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการส่งสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย มีสุขอนามัยที่ดี

                โดยนายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าประชากรเด็กอายุ 0-5 ปี หรือช่วงเด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญ และถือเป็นกลุ่มประชากรฐานรากที่จะเจริญเติบโตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่จำเป็นจะต้องสร้างเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโต คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และสุขภาพที่ดี อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป

                ประกอบกับจากข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการประเมินพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์อายุครบ 9,18,30 และ 42 เดือนของจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ 2561 ของสำนกงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบว่าในการคัดกรองเด็ก 18,492 คน พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 3,557 คน และผลการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตในเด็ก 0-5 ปี โดยการติดตามเด็กให้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 36,938 คน พบว่าเด็กสูงดีสมส่วน จำนวน 18,515 คน เตี้ย 8,654 คน อ้วน 3,901 คน ผอม 4,519 คน ซึ่งภาวะทุพโภชนาการส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมาก สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม นครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนได้มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จต่อไป