• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม รมว.พาณิชย์เปิดโครงการรถเร่...น่าซื้อ สะดวก ดี มีคุณภาพ

                วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพร้อมปล่อยขบวนรถเร่...น่าซื้อ “สะดวก ดี มีคุณภาพ... ราคาเป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง” เพื่อส่งเสริมและพัฒนารถเร่ให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งในด้านราคาและปริมาณ โดยได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมดูแลรถเร่ และใช้กลไกตลาดสดหรือตลาดกลางสินค้าเกษตรในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า การซื้อขายที่เป็นธรรมในด้านราคาและปริมาณจากรถเร่ที่เข้าร่วมโครงการ

                ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายผู้ประกอบการรถเร่สำหรับตลาดนำร่อง จำนวน 100 ราย โดยกรมการค้าภายใน สนับสนุนอุปกรณ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์โครงการฯ ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการรถเร่ที่รับสินค้ามาจากตลาดสด และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมาเข้าร่วมโครงการฯ  ตลอดจนจะรวบรวมและประเมินผลการตอบรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องในระยะต่อไป เช่น การจัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย การเก็บรักษา รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจผู้บริโภค

                สำหรับหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้ประกอบการรถเร่ เข้าร่วมโครงการ “รถเร่...น่าซื้อ” ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน พิจารณาจากคุณสมบัติ คือ ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ารถเร่ ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านการดูแลความเป็นธรรม ด้านราคาและปริมาณ รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการต่อภาษีประจำปี และผู้ประกอบการ/ผู้ค้ารถเร่ หรือผู้ขับขี่รถยนต์ จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถูกต้องครบถ้วน กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุน “รถเร่...น่าซื้อ” อาทิ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย ในด้านเครื่องชั่งสปริงซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและรับรองโดยกรมการค้าภายใน

                โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้กรมการค้าภายในตรวจสอบดูแลไม่ให้รถเร่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หากตรวจพบจะยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทันที นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชื่อมโยงโครงการรถเร่...น่าซื้อ กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเชิญชวนให้รถเร่ที่เข้าร่วมโครงการฯ สมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อเพิ่มช่องทางช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อสินค้าจากรถเร่ น่าซื้อได้อีกทางหนึ่งด้วย