• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา บอกเยาวชนสถานพินิจ การเป็นพลเมืองที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น

                วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย' แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

                โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้ว่า ลูกหลานต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ ตั้งใจเรียนที่จะจบทุกคน มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่เป็นบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญมั่นคงในอนาคต และทำหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน รวมถึงปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกฎระเบียบ ไม่ละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย

                เราต้องอย่าลืมว่าสถานพินิจฯ ไม่ใช่เรือนจำ เยาวชนไม่ใช่นักโทษ เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุม แต่เป็นทั้งผู้ปกครอง ญาติ ครูอาจารย์ คือ บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ก้าวผิดจังหวะ วัตถุประสงค์ คือ ให้การดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและศาลมีคำสั่งให้ฝึกอบรม และจำกัดอิสรภาพ ให้มีความเป็นระเบียบ ใฝ่คุณธรรมจริยธรรม การแสวงหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อคืนเด็กและเยาวชนกลับสู่ครอบครัวและสังคมโดยบอบช้ำน้อยที่สุด และร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทย" ม.ล.ปนัดดา กล่าว