• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐมรณรงค์ให้ ขรก.ลดการใช้วัสดุจากพลาสติก โดยนำกระบอกน้ำมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน

                เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการรณรงค์ลดการใช้วัสดุจากพลาสติก โดยการนำกระบอกน้ำมาใช้ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดใช้ขวดน้ำพลาสติกและแก้วน้ำในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามข้อสังการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมการลดใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จำเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมศูนย์ราชการนครปฐม ลดใช้ขวดน้ำพลาสติกและแก้วน้ำพลาสติกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในการต้นแบบในการดำเนินงานและขยายผลสู่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อันจะนำไปสู่การลดการเกิดขยะพลาสติกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป