• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สังคมลดขอทานบนฐานความร่วมมือ

                วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ” โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้ทำการขอทานทั้งชาวไทยและต่างด้าว ในรูปแบบที่หลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ตลอดจนเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่ายในการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในจังหวัดนครปฐมได้จัดขบวนเดินรณรงค์ไปตามตลาดและชุมชน พร้อมขบวนรถประชาสัมพันธ์ หากประชาชนพบเห็นการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง