• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561

                วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม อาคารสามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมพสกนิกรสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งได้กำหนดให้แม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เป็นสายน้ำแห่งการรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม รู้คุณค่า โดยปลูกฝังลูกหลานให้มีจิตสำนึก ดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงรณรงค์รักแม่น้ำท่าจีน โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนหวาย การจัดกิจกรรมวาดภาพจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาชน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำท่าจีน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีนให้มีความสะอาดอีกด้วย