• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ป.ป.ช.ภาค7 แถลงผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามทุจริต พบการร้องเรียน 1,314 เรื่อง

                วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 แถลงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในภาค 7 ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 และสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการประสานงานในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ทั้ง 8 จังหวัด รวมทั้งการประสานงานในระดับพื้นที่กับหน่วยงานอื่นๆ

                ทั้งนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 มีทั้งสิ้น 200 มาตรา โดยมีสาระสำคัญอาทิ การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ การกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าพนักงานของรัฐในทุกระดับตำแหน่ง การห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล การกำหนดกรอบระยะเวลาการไต่สวน การมอบอำนาจให้เลขาธิการหรือหัวหน้าพนักงานไต่สวนมีอำนาจในการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินคดีเป็นด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน มีประเด็นที่น่าสนใจคือ คู่สมรสของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีให้ความหมายรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดำเนินการอันอาจนำไปสู่การทุจริต โดยให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว เป็นต้น

                สำหรับผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต พบการร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1,314 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องอยู่ในขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน จำนวน 1,161 เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน 153 เรื่อง โดยจัดลำดับจังหวัดที่มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนและแสวงหาข้อเท็จจริงมากที่สุด คือ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี 195 เรื่อง รองลงมากาญจนบุรี 182 เรื่อง นครปฐม 175 เรื่อง เพชรบุรี 118 เรื่อง สุพรรณบุรี 107 เรื่อง สมุทรสาคร 97 เรื่อง สำนักงานป.ป.ช.ภาค 7 53 เรื่อง และ สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 47 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 512 เรื่อง รองลงมา คือการให้บริการสาธารณูปโภค(การก่อสร้างพื้นฐาน) 284 เรื่อง  กระบวนการยุติธรรมและความมั่นคง 147 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 119 เรื่อง การศึกษา 63 เรื่อง และด้านเศรษฐกิจ 4 เรื่อง

                ในส่วนภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค7 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในภาค 7 ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดังนี้ งานตรวจสอบปกติ เป็นการตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,023 บัญชี รวมทั้งมีการตรวจยืนยันข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจเนื่องจากทรัพย์สินของผู้ยื่นเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อทำการวิเคราะห์ว่าผู้ยื่นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือจงใจปกปิดทรัพย์สินหรือไม่ ซึ่งปี 2561 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 107 เรื่อง และการตรวจสอบเชิงลึกกรณีที่จงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและจงใจปิดทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการดำรงตำแหน่งมีทั้งสิ้น 25 เรื่อง