• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

                วันที่ 13 กันยายน 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ

                สำหรับพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยพิจารณาเห็นว่าวัดที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 ในส่วนของพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ มีวัดต่างๆ จากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถทำ สังฆกรรมได้ และถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ ประกอบด้วย วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี 2560 ในงวดที่ 6 จำนวน 50 วัด และงวดที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 57 วัด รวมทั้งสิ้น 107 วัด