• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 154

                วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ครั้งที่ 154 ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ได้กำหนดให้มีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 ร่วมกันเป็นประจำทุก 4 เดือน โดยจะหมุนเวียนจัดประชุมตามจังหวัดต่างๆ ภายในภาค ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอได้รับทราบข้อมูล และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในกรปฏิบัติงาน ตลอดจนนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 7 จังหวัดในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2561 นอกจากนี้เพื่อให้นายกกาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ในภาค 4 ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีนายกเหล่าหาชาดจังหวัด คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนนายกกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอของจังหวัดต่างๆ ในภาค 4 เข้าร่วมประชุม 344 คน