• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2561

                วันที่ 10 กันยายน 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 และมอบนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ที่ห้องเจดีย์ 3-4 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

                นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่  เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถจัดสวัสดิการเบื้องต้นในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ นำความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ มาถ่ายทอดแก่อนุชนคนรุ่นหลัง และสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติ เครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

                สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561  ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการชุมชน สภาเด็กและเยาวชน วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน สำหรับกิจกรรมของโครงการฯ มี การมอบนโยบายด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม การบรรยายหัวข้อ “คุณค่าของผู้สูงอายุกับการทำงานาด้านการพัฒนาสังคม” พร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การบรรยายหัวข้อ “สิทธิและสวัสดิการที่ประชาชนควรรู้” เวทีเสวนาเรื่อง “รูปแบบและบริการด้านสวัสดิการสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ทั้งนี้ในการจัดโครงการฯ ได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ สตรีไทยดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 อีกด้วย