• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดา ปลูกฝังเยาวชนชายบ้านมุทิตาการเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท

                วันที่ 4 กันยายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่บรรยายพิเศษ เรื่อง 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย' แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อำพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีเยาวชนทั้งสิ้น 180 คน และดำเนินการควบคุมดูแล บำบัด แก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีนายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

                โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวกับเยาวชนความตอนหนึ่งว่า ขอให้เยาวชนทั้งหลายปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยากให้เยาวชนทั้งหลายมีกำลังใจ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่กล่าวคำเท็จ มีน้ำใจไมตรี และนี่คือพื้นฐานของคนดี ตลอดจนไม่ลืมพระคุณของพ่อ แม่ ครู อาจารย์ จากนี้ไปจงประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก