• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเด่น ประจำปี 2561

                วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเด่น ในระดับจังหวัด หรือที่เรียกว่า ศส.ปชต. ตามโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนา ศส.ปชต. ให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และขยายผลต่อไปได้ อีกทั้งสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชู ศส.ปชต. ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

                สำหรับในปี 2561 สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาคัดเลือก ศส.ปชต. ที่มีความพร้อมเข้าร่วมประกวดจากทุกอำเภอ จำนวน 8 แห่ง ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศส.ปชต.บางช้าง อำเภอสามพราน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศส.ปชต.บางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศส.ปชต.คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล รางวัลชมเชย ได้แก่ ศส.ปชต.สนามจันทร์ ศส.ปชต.ตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม, ศส.ปชต.กระตีบ อำเภอกำแพงแสน, ศส.ปชต.บางหลวง อำเภอบางเลน และ ศส.ปชต.สามง่าม อำเภอดอนตูม