• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน ประจำปี 2561

                วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และมีการพัฒนาร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมทั้งเป็นร้านเกมต้นแบบให้กับร้านเกมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวให้เกิดขึ้นในสังคม

                ซึ่งในปัจจุบันสถานประกอบกิจการร้านเกมเป็นแหล่งที่เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการมากที่สุด จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการแสดงออกทั้งด้านบวกและลบ และอาจเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมถึงอาจมีการแพร่กระจายของสิ่งเสพติด หากผู้ประกอบกิจการขาดจรรยาบรรณ  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เห็นความสำคัญที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างจริงจัง สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 53 แห่ง และผ่านการประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรและตราสัญลักษณ์ “ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2561 จำนวน 30 แห่ง แบ่งเป็น ระดับ 3 ดาว จำนวน 9 แห่ง ระดับ  2 ดาว จำนวน  18 แห่ง และระดับ 1 ดาว จำนวน 3 แห่ง ซึ่งในวันนี้ได้มอบเกียรติบัตรและตราสัญลักษณ์ ร้านเกมสีขาว ระดับ ๓ ดาว 9 แห่ง ประกอบด้วย ร้านดิ อัลติเมท อำเภอเมืองนครปฐม ร้านเอมอร  เย็นใจ อำเภอเมืองนครปฐม ร้านแป๊ะยิ้มคาเฟ่ สาขา 2อำเภอเมืองนครปฐม ร้านปริ้นซ์ นัมเบอร์ 2 อำเภอเมืองนครปฐม ร้านเวิร์คแอนด์เพลย์ อำเภอเมืองนครปฐม ร้านสบายดี อำเภอเมืองนครปฐม ร้านออบิท อำเภอเมืองนครปฐม ร้านเดอะเบสท์คอม&เกมส์ อำเภอเมืองนครปฐม และร้านจีโซน พีซี อำเภอพุทธมณฑล