• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

                วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561 โดยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตต้นแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย สามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างวามปรองดองสมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิตสำนึกร่วมของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน โดยพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมวิถีประชาธิปไตยของอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง

                สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด บ้านทุ่งผักกูด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 15 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านคลองนราภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยต่อไป