• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มอบเครื่องประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเร่งด่วน

                วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเครื่องประกอบอาชีพ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี และแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนารายบุคคลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมการฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) และกิจกรรมการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประกอบอาชีพให้มีรายได้พ้นขีดความยากจน

                ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ 1 รุ่น ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง จำนวน 16 คน กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ จำนวน 97 รุ่น จำนวน 2,118 คน รวมทั้งสิ้น 2,134 คน และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบเครื่องประกอบอาชีพ ประกอบด้วย เครื่องมืองานช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ช่างซ่อมประปาและสุขภัณฑ์ และช่างซ่อมผนังและปูกระเบื้อง จำนวน 16 รายการ พร้อมกล่องเหล็กใส่เครื่องมือแบบ 2 ชั้น รวมมูลค่ารวม 3,500 บาท