• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 30 สิงหาคม 2561  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ

                สำหรับงานเทศน์มหาชาติ นับเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ และถือว่าเป็นคตินิยมที่เชื่อถือกันว่าเป็นการนำเอาความรู้มาหล่อหลอมจิตใจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความดี ละกิเลสทั้งหลาย ในรูปแบบของการเล่านิทานชาดก และสอดแทรกเรืองราวทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีเข้าไปด้วยกัน ซึ่งการจัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 ทั้งนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นองค์แสดงธรรม โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา” ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังวัดนครปฐม