• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

                วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐมมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,219 ตัน/วัน โดยมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ถึงร้อยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไข สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จึงได้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle หรือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) ตามแนวทางประชารัฐ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการนำขยะมารีไซเคิล

                สำหรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มี 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อ.สามพราน และศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย โดยมุ่งเน้นในการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและลดปริมาณขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำไปกำจัดต่อไป