• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

                วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยานครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ โดยมีการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โครงการจักรยานสาธารณะ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการได้ประสบความสำเร็จทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

                สำหรับการจัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยเบื้องต้นได้นำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ในการนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลปริมาณขยะและข้อมูลการฝากถอนเงินของสมาชิก ทำให้เกิดการบริหารจัดการฐานข้อมูลการคัดแยกขยะที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ และนำมาขยายเครือข่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน

                ทั้งนี้ในปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) โดยให้การสนับสนุนขยายเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน 12 โรงเรียนในจังหวัดระยอง พร้อมกับส่งเสริมการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนต้นแบบในระดับมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล และโรงเรียนมัธยมปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา เพื่อสร้างจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะด้วยการรู้ค่าของขยะรีไซเคิล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองอีกด้วย