• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

                วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 “จากเริ่มต้นอย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Form Creative Startup to Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนคณะวิชาและหน่วยงานนำองค์ความรู้ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่มีการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์ที่เป็นแบบของการบริการวิชาการแก่สังคม สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ นิทรรศการผลงานนักศึกษาในรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ ผลงานบูรณาการ Startup ของนักศึกษาและคณะวิชาต่างๆ ประกอบด้วย การสาธิตภาพวาดเหมือน การปั้นสดรูปเหมือน งานประติมากรรม,วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิทัล, นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และนิทรรศการอื่นๆอีกมากมาย