• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม รมช.อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานหมู่บ้าน CIV ต้นแบบ บ้านศาลาดิน

                วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหมู่บ้าน CIV ต้นแบบ ภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Industry Village : CIV ณ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการสร้างหมู่บ้านที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชุมชน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน และต้องเชื่อมโยงกับกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจ

                สำหรับบ้านศาลาดิน เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้าน CIV ต้นแบบ โดยมีการวางรากฐานแนวคิดในการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในตลาดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยการสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น คือ การล่องเรือชมวิถีเกษตร คลองมหาสวัสดิ์ เริ่มจากท่าน้ำวัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นศาสนสถานเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วล่องเรือชมนาบัวลุงแจ่ม บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ โดยมีการปลูกบัวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชิมเมี่ยงคำกลีบบัวด้วยวัตถุดิบปลอดสารพิษ จากนั้นล่องเรือชมบ้านฟักข้าว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟักข้าว ต่อด้วยวิถีเกษตรผสมผสาน และเรียนรู้วิธีการทำข้าวตังหน้าต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก