• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะบ้านเลาเต่า

                วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการรูปแบบกิจกรรมและบุคลากรการท่องเที่ยว ตำบลห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่ราชพัสดุ เดิมเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม และมีการปรับปรุงครั้งนี้เป็นระยะที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว

                ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกทักษะอาชีพภายในชุมชนในพื้นที่อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน และอำเภอใกล้เคียง โดยมีการสร้างศาลาเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเลาเต่า ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการรูปแบบกิจกรรมและบุคลากรการท่องเที่ยว มีระยะเวลาการก่อสร้างรวม 240 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 งบประมาณในการก่อสร้าง 12,992,000 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ผลเป็นที่เรียบร้อยดี มีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งทางผู้รับเหมายินดีที่จะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด