• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม อบรมให้ความรู้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชน

                วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 เปิดโครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้สามารถสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ภายในกรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบ เฝ้าระวัง มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 ได้บรรยายในหัวข้อ “บทบาท อำนาจ หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติของเครือข่ายในการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิค วิธีการในการแสวงหาข้อมูล พยาน หลักฐาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และการบรรยายในหัวข้อ “ข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50 คน