• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

                นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 23 – 28  กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม การสนทนาธรรม การหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน และพิธีจุดเทียนพรรษาบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งส่งเสริมและรณรงค์โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย อีกด้วย

                โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล ผู้ชนะเลิศการประกวดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จากนั้นได้ขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเป็นจำนวนมาก