• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและเทียนพรรษาประทานถวายแด่วัดป่าศรัทธาธรรม

                วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญผ้าไตรและเทียนพรรษาประทาน ของพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายแด่วัดป่าศรัทธาธรรม อำเภอกำแพงแสน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารบริษัท ห้างร้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป

                สำหรับวัดป่าศรัทธาธรรม เป็นวัดในสังกัดธรรมยุติกนิกาย ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ประเวศ ธมฺมวิริโย เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักเรียนประจำอำเภอกำแพงแสนเพื่อทำหน้าที่ถวายความรู้ให้กับพระภิกษุ สามเณร และนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย