• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เปิดงาน OTOP นครปฐม มรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน OTOP นครปฐม มรดกภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 โดยนางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และสินค้าด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าOTOP นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการและการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าOTOP ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการโดยตรงอีกด้วย