• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ศาลาการเปรียญ วัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งคนพิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้ปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอารยสถาปัตย์ภายในวัดให้สามารถรองรับบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส เป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา รักษาศีลบำเพ็ญทานบารมี และความดีถวายเป็นพุทธบูชา