• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณท้ายวัง พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และจิตอาสาชาวจังหวัดนครปฐม กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 148 ไร่ เพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมกันบำรุงดูแลรักษาพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นสิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม และเป็นมรดกของชาติ

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้นำจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้ายวัง พระราชวังสนามจันทร์ให้มีความสวยงาม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณจิตอาสา ที่เสียสละเวลาส่วนตน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม พร้อมขอให้ยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อมีน้ำใจต่อกัน มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ ที่สำคัญคือ ทำงานตามความสามารถ สมรรถภาพร่างกายของตนเอง เพื่อป้องกันบาดเจ็บ เน้นความปลอดภัย ทั้งตนเองและผู้อื่น