• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พระพรหมวชิรญาณ ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าพระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า 1,000 รูป/คน

                สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ รัฐบาล และมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม การสนทนาธรรม การหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน และพิธีจุดเทียนพรรษาบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งส่งเสริมและรณรงค์โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย อีกด้วย