• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรม Big cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

                วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่วัดกลางบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดนครปฐม (นำร่อง) โดยให้ทุกภาคส่วน คณะสงฆ์ ข้าราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด วัดกลางบางพระ บริเวณอุโบสถ ถนนภายในวัด และเสนาสนะ ตามความเหมาะสม

                นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า มหาเถรสมาคม เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีสาระสำคัญในการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง วัดมีความสะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ และเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง 5 ส ได้แก่ 1. สะสาง การลดสิ่งที่ไม่จำเป็นให้มีความพอดี 2. สะดวก การจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  3. สะอาด การดูแลรักษาความสะอาด 4. สร้างมาตรฐาน การสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ 5. สร้างวินัย การส่งเสริมให้ทุกคนเคารพกฎกติกา ทั้งนี้ได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาวัดและศาสนสถานทุกแห่งในจังหวัดนครปฐม จำนวน 228 วัด โดยให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน