• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดงานบุญประเพณี วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา

                วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พระธรรมพุทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน คือวันวิสาขบูชา ได้ 8 วัน ชาวตำบลวัดละมุดจึงได้ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 125 ปี จนกลายเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น และมีหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

                สำหรับงานประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในปีนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัดต่างๆ สถานศึกษา ประชาชนชาวตำบลวัดละมุด และตำบลศรีมหาโพธิ์ ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญให้คงอยู่คู่ตำบลวัดละมุดตลอดไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดขบวนจำลองเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ได้แก่ พระพุทธเจ้าประสูติ เสด็จออกผนวช ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ต่อด้วยขบวนคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนชุดไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน และขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง 3 รอบ แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ สามเณร ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง เป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการการบรรยายธรรม โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน การแสดงของจำอวดหน้าจอของคณะ 3 น้า (น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์) การแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วง อีกด้วย