• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP

                วันที่ 5 มิถุนายน 256 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และสัมมนาโครงการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาค โดย ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหน่วยงานราชการในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุนการแข่งขันผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และSMEs โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยมาพัฒนาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งถ่ายทอดทักษะความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการและSMEs ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล Thailand4.0

                 สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และสัมมนาโครงการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคในครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์จาก 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี รวม 25 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทสมุนไพรและเครื่องสำอาง และประเภทเครื่องใช้ตกแต่ง โดยกระบวนการพัฒนาจะมีทั้งการพัฒนากระบวนการต้นน้ำ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการกลางน้ำคือ การแปรรูป รวมถึงการพัฒนา Packaging และกระบวนการปลายน้ำ คือการพัฒนาระบบ E-commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อีกด้วย