• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

                วันที่ 5 มิถุนายน 256 ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 พร้อมมอบพันธุ์ไม้ให้กับผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมาราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันเป็นต้นแบบในการปลูกฝังการอนุรักษ์ต้นไม้และจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านน้ำเสียและขยะมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 500 คน

                 โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้รัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่อยู่อาศัย ในชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนและที่สาธารณประโยชน์ตามสมควร เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สำหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ใช้กล้าไม้ 7 ชนิดได้แก่ ต้นตะแบก สัก ปีป จัน โมกมัน มะค่าโมง และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 500 ต้น บนพื่นที่ 10 ไร่ ซึ่งในอนาคตต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นและเป็นแหล่งพักผ่อนของนักศึกษา นอกจากนี้ต้นไม้จะมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และในวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทางสหประชาชาติกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยคำขวัญในปีนี้กำหนดว่า beat plastic Pollution ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ว่า “รักษ์โลกเลิกใช้พลาสติก” เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลกเลิกขยะพลาสติก เป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกที่สำคัญต่อการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพต่อไป