• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

                วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 300 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

                สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ บริเวณพุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอันพึงปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุข การปฏิบัติของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมการประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ ขบวนธรรมยาตราวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ฟังเทศน์แหล่ทำนอง 4 ภาค บรรยายธรรม กิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning Day ถวายเป็นพุทธบูชา การปลูกต้นไม้พุทธประวัติ กิจกรรมสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย