• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

                วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรม To Be Number One จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม To Be Number One ประกอบด้วย นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และนางสาวพยุง ลาวิณห์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ในฐานะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยฟังบรรยายสรุปในภาพรวมการประกวด To Be Number One นครปฐม และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล เพื่อประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ โดยจะนำคะแนนที่ได้จากการประเมินประเภทจังหวัดในครั้งนี้  ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

                สำหรับจังหวัดนครปฐม มีผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชร ภายในปี 2567” จังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็น “ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม” ในแผนความมั่นคงพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดบทบาทหน้าที่  เป้าหมาย ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน นำปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา มากำหนดเป็นแผนงานกิจกรรม ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ โดยเน้นกลยุทธ์ “สร้างกระแส พัฒนาต้นแบบ ขยายเครือข่าย สร้างสรรค์นวัตกรรม ใฝ่หาความรู้” บูรณาการแผนงานกิจกรรม คน งบประมาณ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

                จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดนครปฐม มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 40 ชมรม มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน อายุ 6-24 ปี จำนวน 153,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.6 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 26 แห่งครอบคลุมทุกอำเภอ สมาชิกโครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” กลับใช้ชีวิตปกติในสังคมร้อยละ 99.03 และผลจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานทำให้เกิดกระแสตื่นตัวและความร่วมมือในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ทั้งในภาคราชการ ท้องถิ่น ประชาชน เครือข่ายต่าง ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งผลจากความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ส่งให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                ทั้งนี้ การดำเนินงานที่เข้มแข็งของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นบทพิสูจน์และสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐมขอน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านยาเสพติดแก่ชาวจังหวัดนครปฐมต่อไป