• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กาชาดจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

                วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสรินยา ประกอบผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 ทั้งนี้อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม ได้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นและผู้ปกครองท้องที่ ดำเนินการสำรวจเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ประสบปัญหาครอบครัวยากจน เพื่อขอรับสงเคราะห์ช่วยเหลือ ซึ่งจากการสำรวจอำเภอกำแพงแสนมีนักเรียนสมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50 คน ทุนๆละ  2,000 บาท และอำเภอดอนตูม จำนวน 13 คน ทุนๆละ 2,000 บาท

                โอกาสนี้ นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา รวมทั้งตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป