• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการอบรมความรู้อาสาสมัครภาคประชาชนสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้อาสาสมัครภาคประชาชนสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือ กพยจ. และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานงบประมาณ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการอำนวยความยุติธรรม และประสานความร่วมมือในระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสังคมแห่งความรู้

                 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับภาคประชาชน โดยการอบรมความรู้ให้กับอาสาสมัครภาคประชาชนประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 230 คน