• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด

                วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งมีทัศนคติคติที่ดีต่อการทำงานและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต่าง ๆ สร้างโอกาสในการเข้าส่าระบบแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมีผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ ผู้พ้นจากการฝึกและอบรมครบตามคำพิพากษาของศาล ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้ตามสมควร อีกทั้งปรับทัศนคติสร้างจิตสำนึกที่ดีไม่ให้หวนกลับไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอีก ตลอดจนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์ ผู้พ้นจากการฝึกและอบรมครบตามคำพิพากษาของศาล ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาและมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก