• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดา ปลูกฝังเยาวชน นำข้อคิด 10 ประการเป็นภูมิคุ้มกันดำเนินชีวิต

                วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา 'สังคมศึกษา : กำเนิดไทย' แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา  และที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่บำบัด แก้ไขฟื้นฟูเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้นำข้อคิด 10 ประการสอนเยาวชนใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นหลักพึ่งพาตนเอง โดยขอให้ลูกหลานเยาวชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนำสู่การปฏิบัติอย่างเกิดมรรคเกิดผล ทรงคุณค่ากับชีวิตคนทุกคนและหลักการพึ่งพาตนเองให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย 1. มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย 2. ศึกษาสดับตรับฟังในเรื่องหนึ่งๆ ให้ครบถ้วน 3. การคบคนดีมีความซื่อตรง ที่จะสะท้อนถึงตัวเราเองอย่างปฏิเสธไม่ได้ 4. สร้างอุปนิสัยพูดจาเกิดความเข้าใจกันให้ง่ายด้วยอัธยาศัยไมตรี ไม่ใช่ดื้อรั้น อวดรู้ อวดดี ยากลำบากต่อการทำความเข้าใจเสียในทุกเรื่องไป 5. รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และอย่าสำคัญตนว่าเก่งเหนือใครๆ หรือหมู่คณะขาดตนไม่ได้ ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษในเชิงลบว่า 'ego' หรือ 'self-esteem'  6. เป็นผู้ใฝ่ในคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 7. มีความขยันหมั่นเพียร 8. ยึดถือหลักปรัชญาชีวิตความพอเพียง 9. มีความสุขุมคัมภีรภาพ มีวิจารณญาณ และสติสัมปชัญญะ เป็นที่รักเมตตาของผู้คน และมีความเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน และ10.สำคัญเหนือทุกสิ่ง คือ การมีปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ ปัญญา คือ ความดี ที่ใครต่อใครใฝ่กระทำ ผู้ไม่กระทำก็ด้วยเห็นผิดเป็นชอบ หรือการเห็นกงจักรเป็นดอกบัว"

                หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า หากลูกหลานเยาวชนช่วยกันยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ชีวิตตน เชื่อว่าเมื่อเยาวชนทุกคนกลับคืนสู่สังคมภายนอก จะมีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ชีวิตจะมีอนาคตที่เป็นความหวัง ไม่หวนกลับไปกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก ลูกหลานจะเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวและสังคม ผู้ใหญ่ในวันนี้จะสามารถนอนตาหลับ คิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญมาก คือ 'ต้นแบบ' ในการดำรงชีวิตของเรา ที่เราจะต้องมีความแน่วแน่มั่นคง ให้สมกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ลูกหลานเยาวชนในวันนี้ เป็นทรัพยากรบุคคลอันล้ำค่าของชาติบ้านเมืองสืบไปภายภาคหน้า