• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

                วันที่ 27 เมษายน 256 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจติดตาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมได้มีการลงพื้นที่บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้คำปรึกษา และรักษา สุนัขและแมวในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ตลอดจนจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีการลงพื้นที่บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้คำปรึกษา และรักษา สุนัขและแมว ให้กับสถานที่พักพิงสัตว์จรจัด โดยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์สถาน มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล 30 ตัว ,สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านรักหมาศาลายา อำเภอพุทธมณฑล 20 ตัว, บ้านแสงตะวัน ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี 600 ตัว, บ้านนายไชยา มั่งมี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม 30 ตัว และมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.บางเลน 700 ตัว

                ในส่วนของการจัดหาวัคซีนสำหรับคนมีเพียงพอสำหรับการรักษาแน่นอน ทั้งนี้จากการสำรวจมีประชาชนเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลังจากที่ถูกสุนัขและแมวกัด /ข่วน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมากโดยมากกว่าปีที่ผ่าน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับจังหวัดนครปฐมจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีเหลืองที่ยังต้องมีการควบคุมเฝ้าระวัง โดยพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา