• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครปฐม

                วันที่ 25 เมษายน 2561 พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ เขต 11 พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน ในโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยอำเภอสามพรานได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีทีมขับเคลื่อนระดับตำบล จำนวน 16 ทีม ลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการใน 183 หมู่บ้านและชุมชน ในการรับทราบความทุกข์ยาก ปัญหา และความต้องการของประชาชน ด้วยหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งพบปัญหาและความต้องการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และการเกษตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,996 ปัญหา อีกทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชน เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสร้างวินัยการออมในทุกช่วงวัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 113 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 62

                จากนั้น คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่พบประชาชนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีทีมขับเคลื่อนระดับตำบล จำนวน 3 ทีม ลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการใน 18 หมู่บ้านและชุมชน ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม สถานที่ออกกำลังกาย ราคาผลผลิตตกต่ำ ผู้ด้อยโอกาส น้ำท่วมขัง ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สาธารณสุข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการมีรายได้เพิ่ม ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าว ทางอำเภอได้แจ้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป