• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชสักการะ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

                วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนพระราชทาน จากนั้นสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และถวายธูปเทียนพระราชทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2561โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานและพระอารามหลวงต่างๆ โดยพระราชทานให้แก่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เพื่ออัญเชิญไปสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2561 อันเป็นพระราชประเพณีแต่โบราณสืบมา