• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม ครั้งที่ 16

                วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดขึ้น เพื่อนำเสนอคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมที่หลากหลายในระดับท้องถิ่น ตลอดจน เสริมสร้างค่านิยม จิตสานึกต่อประชาชน ในการรักษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  รวมทั้งเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

                 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนเสือป่าและลูกเสือขนนก การแสดงลำตัด การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรีร่วมสมัย เรือนรำลึก ศูนย์บันดาลไทย นิทรรศการ และการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม